یکی از الزاماته اتصال وفلش گوشیها به سیستم شما درایورهای آن گوشی میباشد تعدادی از درایورهای پر مصرف را برای راحتی کار شما دوستان آماده کردیم
android_usb_drivers

All MTK USB Driver 2014 htc&hoawei&smart&and all mtk

SAMSUNG USB Driver

SONY USB Driver

Huawei USB Driver

Htc pc Suite & Driver

LG USB DRIVER

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

تمام درایورهای لازم برای اتصال به کامپیوتر و فلش

31 آگوست 2016علیرضا کمالیccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
یکی از الزاماته اتصال وفلش گوشیها به سیستم شما درایورهای آن گوشی میباشد تعدادی از درایورهای پر مصرف را برای راحتی کار شما دوستان آماده کردیم
android_usb_drivers

All MTK USB Driver 2014 htc&hoawei&smart&and all mtk

SAMSUNG USB Driver

SONY USB Driver

Huawei USB Driver

Htc pc Suite & Driver

LG USB DRIVER

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید